Finlex

Lainlaatijan EU-opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

3.4 Viittaaminen EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön  1

Viitattaessa hallituksen esityksen perusteluissa EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön esityksestä tulisi käydä ilmi ratkaisun antanut tuomioistuin, asian numero, osapuolet ja julkaisutiedot.

EU:n tuomioistuimen ratkaisu voi olla unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen tai jonkin erityistuomioistuimen antama. Tällä hetkellä EU:ssa on vain yksi erityistuomioistuin, virkamiestuomioistuin.

Viittaukset liittyvät tavallisesti EU:n tuomioistuimen antamiin tuomioihin EU:n perussopimusten tai EU-säädösten tulkintaa koskevissa asioissa. Tuomioistuimen ratkaisu voi olla myös asiassa annettu määräys. Asianumeron alussa olevat tunnukset ”C” ja ”T” ovat olleet käytössä vuodesta 1989, jolloin unionin yleinen tuomioistuin (silloinen nimi yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin) perustettiin. Tunnus ”C” tarkoittaa unionin tuomioistuimessa (aikaisempi nimi yhteisöjen tuomioistuin, ranskaksi ”Cour de justice”) käsiteltyä asiaa (esimerkiksi asia C-50/05). Vastaavasti tunnus ”T” tarkoittaa unionin yleisessä tuomioistuimessa (ranskaksi ”Tribunal”) käsiteltyä asiaa (esimerkiksi asia T-1/92). Asiat voidaan myös yhdistää käsittelyä ja tuomion antamista varten, jolloin puhutaan ”yhdistetyistä asioista”. Tunnus ”F” on ollut puolestaan käytössä vuodesta 2005, jolloin virkamiestuomioistuin (ranskaksi ”Tribunal de la fonction publique”) perustettiin, ja se tarkoittaa tuossa tuomioistuimessa käsiteltyä asiaa (esimerkiksi asia F-30/09).

Asianumeron jälkeen oleva tunnus ”P” tarkoittaa, että kyse on asiasta, jossa unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta on valitettu unionin tuomioistuimeen (esimerkiksi asia C-401/09 P). Tunnus ”R” tarkoittaa asiaa, jossa kyse on välitoimimääräyksen antamisesta (esimerkiksi asia T-87/11 R). Tunnus ”PPU” kuvaa puolestaan ennakkoratkaisuasian käsittelyä kiireellisessä menettelyssä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella (esimerkiksi asia C-491/10 PPU).

Kyseessä voi olla myös unionin tuomioistuimen SEUT 218 artiklan nojalla antama lausunto suunnitellun ulkosopimuksen yhteensopivuudesta EU-oikeuden kanssa. Tässä tapauksessa asiakirjaan ei viitata asiana vaan lausuntona. Lausunnot on numeroitu itsenäisesti kunkin kalenterivuoden alusta (esimerkiksi lausunto 1/09).

Kantajan tai vastaajan nimeä ei hallituksen esityksen perusteluissa kursivoida. Toimielinten nimet kirjoitetaan aina pienellä (ks. alla esitetyt esimerkit).

Suurin osa EU:n tuomioistuimen ratkaisuista julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä painetussa muodossa oikeustapauskokoelmassa noin vuoden kuluessa ratkaisun antamisesta (ks. myös jakso 5.4). Oikeustapauskokoelmaa on julkaistu suomen kielellä tammikuusta 1995 lähtien, ja siitä alkaen annettujen ratkaisujen osalta olisi viitattava suomenkieliseen oikeustapauskokoelmaan (esimerkiksi Kok. 1995, s. I-102). Ruotsinkielisessä tekstissä viittaus tulisi tehdä vastaavasti ruotsinkieliseen oikeustapauskokoelmaan. Ennen vuotta 1995 annettujen ratkaisujen osalta voidaan viitata suomenkieliseen erityispainokseen (Kok. Ep. sekä niteen ja sivun numero) tai vastaavaan ruotsinkieliseen erityispainokseen, joka sisältää tärkeimmät vanhat ratkaisut, taikka englannin- tai ranskankieliseen oikeustapauskokoelmaan (ECR tai Rec.). Jos viitattua ratkaisua ei ole vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, viittauksessa on mainittava ratkaisun antopäivä (esimerkiksi ”tuomio annettu 7.11.2013, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa”).

Lisäksi ratkaisut ovat saatavissa verkossa EU:n tuomioistuimen kotisivulta.

Viittaukset tulisi kirjoittaa seuraavia esimerkkejä soveltuvin osin noudattaen.

Unionin tuomioistuimen (aikaisempi nimi yhteisöjen tuomioistuin) asiat:

asia C-23/13, komissio v. Ranska, tuomio annettu 7.11.2013, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa,

asia C-127/95, Norbrook Laboratories, Kok. 1998, s. I-1531,

lausunto 1/91, Euroopan talousalue, ECR 1991, s. I-6079,

asia 24/68, komissio v. Italia, Kok. Ep. I, s. 387,

asia 26/62, Van Gend en Loos, Rec. 1963, s. 1.

Unionin yleisen tuomioistuimen (aikaisempi nimi yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin) asiat:

asia T-456/11, International Cadmium Association ym.  v. komissio, tuomio annettu 14.11.2013, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa,

asia T-22/97, Kesko v. komissio, Kok. 1999, s. II-3775,

asia T-584/93, Roujansky v. neuvosto, ECR 1994, s. II-585.

Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje