Finlex

Lainlaatijan EU-opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

4.1 EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvät ilmoitusvelvoitteet

4.1.1 Direktiivin täytäntöönpanosta ilmoittaminen

Direktiivien loppusäännöksiin sisältyy standardisäännös, jonka mukaan jäsenvaltion toteutettua direktiivin edellyttämät täytäntöönpanotoimenpiteet sen on ilmoitettava eli notifioitava niistä komissiolle. Direktiivissä säädetään määräajasta, jonka kuluessa täytäntöönpano tulee toteuttaa, sekä velvollisuudesta ilmoittaa täytäntöönpanosta komissiolle (ks. myös jakso 2.4.2).

Esimerkki:

1 Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 24 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta (alaviite päivään, jolloin tiedoksianto on toimitettu). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
2 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamat keskeiset kansalliset säännökset toimitetaan komissiolle kirjallisina.

Täytäntöönpanoilmoitus tulee tehdä direktiivissä asetetussa määräajassa. Pääsääntönä on, että kaikki direktiivin täytäntöönpanoa koskevat kansalliset täytäntöönpanotoimet ilmoitetaan komissiolle yhdellä kertaa. Jos täytäntöönpanon määräaika kuitenkin lähestyy ja täytäntöönpano on edelleen kesken, notifiointi tehdään siltä osin kuin täytäntöönpano on saatu päätökseen. Täytäntöönpanon ollessa kesken komissiolle ilmoitetaan, miltä osin täytäntöönpano on toteutettu ja miltä osin sitä tullaan täydentämään. Jos ilmoitus jää osittaiseksi, on ilmoitusta täydennettävä heti, kun täytäntöönpano on saatu päätökseen.

Jos täydellistä ilmoitusta ei anneta määräajassa, komissio voi aloittaa jäsenvaltiota vastaan rikkomusmenettelyn ja saattaa asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi. Silloin, kun on kyse täytäntöönpanon ilmoittamisen laiminlyöntiä koskevasta kanteesta, komissio voi vaatia kanteen nostamisen yhteydessä kiinteämääräisen hyvityksen ja/tai uhkasakon määräämistä jäsenvaltion maksettavaksi (ks. myös jakso 2.7). 1

Direktiiveihin liittyvät täytäntöönpanoilmoitukset tehdään asianomaisissa ministeriöissä. Yleisin tapa tehdä täytäntöönpanoilmoitus on täyttää ilmoitus EUTORI-järjestelmässä, jossa se jaetaan asiasanalla ”lainsäädäntönotifikaatio” ulkoasiainministeriön oikeuspalvelun EU-tuomioistuinasioiden yksikköön. Yksikössä on komission notifiointiohjelman pääkäyttäjä, joka poimii EUTORIin laaditusta täytäntöönpanoilmoituksesta tarvittavat tiedot ja tallentaa ne komission notifiointiohjelmaan. Pääkäyttäjä tallentaa komission notifiointiohjelmaan myös annetut säädökset sekä mahdolliset muut täytäntöönpanoa koskevat asiakirjat (muun muassa vastaavuustaulukon) sähköisessä muodossa. Ministeriöillä on halutessaan mahdollisuus laatia täytäntöönpanoilmoitukset myös suoraan komission notifiointiohjelmaan. Jos ministeriö on laatinut ilmoituksen suoraan tuohon ohjelmaan, ulkoasiainministeriön pääkäyttäjä tekee sitä koskevan teknisen tarkastuksen sekä hyväksyy ilmoituksen ja lähettää sen ohjelman kautta komissiolle.

Ministeriön tulee ilmoittaa täytäntöönpanoilmoituksessa, onko notifioitava lainsäädäntö voimassa myös Ahvenanmaan maakunnassa. Jos täytäntöönpano tapahtuu valtakunnan osalta ennen kuin säädös on pantu täytäntöön Ahvenanmaan maakunnassa, ministeriön laatimassa ilmoituksessa mainitaan, että ilmoitusta täydennetään myöhemmin maakunnan osalta. Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta maakunnan hallitus vastaa täytäntöönpanoilmoitusten laatimisesta. Maakunnan hallitus toimittaa omat ilmoituksensa ulkoasiainministeriön pääkäyttäjälle, joka kirjaa ilmoituksen tiedot komission järjestelmään.

Ulkoasiainministeriö on antanut ohjeet täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamisesta: Unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevista toimista ilmoittaminen (lainsäädäntönotifikaatiot), ulkoasiainministeriön muistio 19.2.2014 (Senaattori).

4.1.2 Asetusta koskevat ilmoitukset

EU-asetukset ovat sellaisenaan voimassa, eivätkä ne yleensä edellytä jäsenvaltion täytäntöönpanotoimia. Asetus voi kuitenkin sisältää jäsenvaltion toimenpiteitä edellyttäviä säännöksiä ja velvollisuuden ilmoittaa komissiolle toteutetuista toimenpiteistä. Asetuksia koskevat ilmoitukset komissiolle laaditaan toimivaltaisissa ministeriöissä. Ahvenanmaan maakunnan hallitus huolehtii ilmoituksesta omalta osaltaan.

Ministeriön ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tulee toimittaa asetuksen edellyttämiä toimenpiteitä koskeva ilmoitus suoraan Brysselissä sijaitsevaan Suomen pysyvään edustustoon (EUE), joka toimittaa ilmoituksen edelleen komissiolle.

Edellä mainituissa ulkoasiainministeriön ohjeissa, jotka koskevat täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamista, käsitellään asiaa myös asetusten osalta.

4.1.3 Muita ilmoituksia

On olemassa myös muita EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä ilmoitusvelvoitteita kuin edellä tarkastellut. Viitatuissa ulkoasiainministeriön ohjeissa tarkastellaan myös näitä muita tilanteita.

Alaviitteet:
  • 1 Ks. SEUT 260 artiklan 3 kohta.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje