Finlex

Lainlaatijan EU-opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

6 Liitteet

6.1 EU:n perustamissopimusten, niitä muuttavien sopimusten ja muiden perusasiakirjojen nimet  1

SuomiRuotsiEnglantiRanska
sopimus Euroopan unionista (1992, voimaan 1993, Lissabonin sopimuksen muutokset 2007, muutokset voimaan 2009)fördraget om Europeiska unionenTreaty on European UnionTraité sur l’Union européenne
lyhytnimi: unionisopimus, EU-sopimus, SEU, Maastrichtin sopimus (jos historiallisluonteinen viittaus)lyhytnimi: unionsfördraget, EU-fördraget, FEU,
Maastrichtfördraget
lyhytnimi: EU Treaty, TEU, Treaty of Maastrichtlyhytnimi: Traité UE, TUE, Traité de Maastricht
sopimus Euroopan unionin toiminnasta
 (Lissabonin sopimuksen muutokset 2007, muutokset voimaan 2009)fördraget om Europeiska unionens funktionssättTreaty on the Functioning of the European UnionTraité sur le fonctionnement de l’Union européenne
lyhytnimi: EUT-sopimus, SEUTlyhytnimi: EUF-fördraget, FEUFlyhytnimi: FEU Treaty, TFEUlyhytnimi: Traité FUE, TFUE
aik. Euroopan 
(talous)yhteisön perustamissopimus (1957, voimaan 1958)fördraget om upprättandet av Europeiska (ekonomiska) gemenskapenTreaty establishing the European (Economic) CommunityTraité instituant la Communauté (économique) européenne
lyhytnimi: EY:n perustamissopimus, EY-sopimus, SEY, Rooman sopimus (jos historiallisluonteinen viittaus; Rooman sopimukset -ilmaisu kattaa myös Euratom-sopimuksen)lyhytnimi: EG-fördraget, FEG, Romfördragetlyhytnimi: EC Treaty, TEC, Treaty of Romelyhytnimi: Traité CE, TCE, Traité de Rome
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (1957, voimaan 1958, Lissabonin sopimuksen muutokset 2007, muutokset voimaan 2009)
fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergi-gemenskapenTreaty establishing the European Atomic Energy CommunityTraité instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique
lyhytnimi: Euratomin perustamissopimus, Euratom-sopimuslyhytnimi: Euratom-fördragetlyhytnimi: Euratom Treaty, EAEC Treatylyhytnimi: Traité Euratom, Traité CEEA
Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta (2007, voimaan 2009)
Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European CommunityTraité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne
lyhytnimi: Lissabonin sopimuslyhytnimi: Lissabon-fördragetlyhytnimi: Treaty of Lisbonlyhytnimi:Traité de Lisbonne
Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta (2001, voimaan 2003)
Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med demTreaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related actsTraité de Nice modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
lyhytnimi: Nizzan sopimuslyhytnimi: Nicefördragetlyhytnimi: Treaty of Nicelyhytnimi: Traité de Nice
Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta (1997, voimaan 1999)Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med demTreaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related actsTraité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
lyhytnimi: Amsterdamin sopimuslyhytnimi: Amsterdamfördragetlyhytnimi: Treaty of Amsterdamlyhytnimi: Traité d’Amsterdam
Euroopan unionin perusoikeuskirja
(2000, mukautettu 2007)
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheternaCharter of Fundamental Rights of the European UnionCharte des droits fondamentaux de l’Union européenne
liittymissopimukset, mm. Suomen liittymissopimus (ks. virallisesta nimestä SopS 103/1994)anslutningsfördragAccession TreatiesTraités d’adhésion

6.2 EU:n perussopimusten hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevat säädökset ja hallituksen esitykset

Lissabonin sopimus

 • laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (599/2008; SopS 66/2009)
 • tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (947/2009; SopS 67/2009)
 • hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 23/2008 vp)

Nizzan sopimus

 • laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (1/2002; SopS 18/2003)
 • tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (116/2003; SopS 19/2003)
 • hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 93/2001 vp)

Amsterdamin sopimus

 • laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (505/1999; SopS 54/1999)
 • asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (506/1999; SopS 55/1999)
 • hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (HE 245/1997 vp)

Liittymissopimus

 • laki Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (1540/1994; SopS 102/1994)
 • asetus Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (1541/1994; SopS 103/1994)
 • hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (HE 135/1994 vp)

6.3 EU-säädösten ja niiden osien nimet  2

SuomiRuotsiEnglantiRanska
asetusförordningregulationrèglement
direktiividirektivdirectivedirective
päätösbeslutdecisiondécision
nimititeltitletitre
johdanto-osaingresspreamblepréambule
johdanto-osan viite  2beaktandeledcitationvisa
johdanto-osan perustelukappale  3skälrecitalconsidérant
osadelpartpartie
osastoavdelningtitletitre
lukukapitelchapterchapitre
jaksoavsnittsectionsection
artiklaartikelarticlearticle
kohtapunkt, styckeparagraphparagraphe, alinéa
alakohtastycke, ledsubparagraph, pointalinéa, point
luetelmakohtastrecksatsindenttiret
virke meningsentencephrase
liitebilagaannexannexe
lisäystilläggappendixappendix
sarakespaltcolumncolonne

6.4 EU:n toimielinten ja elinten nimet sekä muita nimiä

SuomiRuotsiEnglantiRanska
Euroopan parlamenttiEuropaparlamentetEuropean ParliamentParlement européen
Eurooppa-neuvostoEuropeiska rådetEuropean CouncilConseil européen
neuvostorådetCouncilConseil
Euroopan komissioEuropeiska kommissionenEuropean CommissionCommission européenne
Euroopan unionin tuomioistuin
– unionin tuomioistuin
– unionin yleinen tuomioistuin
– virkamiestuomioistuin (lakkautettu 1.9.2016)
Europeiska unionens
domstol
– domstolen
– tribunalen
– personaldomstolen
Court of Justice of the European Union
– Court of Justice
– General Court
– Civil Service Tribunal
Cour de justice de l’Union européenne
– Cour de justice
– Tribunal
– Tribunal de la fonction
publique
Euroopan keskuspankkiEuropeiska centralbankenEuropean Central BankBanque centrale
européenne
tilintarkastustuomioistuinrevisionsrättenCourt of AuditorsCour des comptes
Euroopan ulkosuhdehallinto
– unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
– unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik
European External Action Service
– High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy
Service européen pour l’action extérieure
– Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Euroopan oikeusasiamiesEuropeiska ombudsmannenEuropean OmbudsmanMédiateur européen
Euroopan tietosuojavaltuutettuEuropeiska datatillsynsmannenEuropean Data Protection SupervisorContrôleur européen de la protection des données
Euroopan investointipankkiEuropeiska investeringsbankenEuropean Investment BankBanque européenne d’investissement
talous- ja sosiaalikomiteaekonomiska och sociala kommitténEconomic and Social CommitteeComité économique et social
alueiden komitearegionkommitténCommittee of the RegionsComité des régions
maatalouden erityiskomiteasärskilda jordbrukskommitténSpecial Committee on AgricultureComité spécial de l’agriculture
talous- ja rahoituskomiteaekonomiska och finansiella kommitténEconomic and Financial CommitteeComité économique et financier
pääosasto (DG)generaldirektoratDirectorate-GeneralDirection générale
neuvoston pääsihteeristörådets generalsekretariatGeneral Secretariat of the CouncilSecrétariat général du Conseil
pysyvien edustajien
komitea (Coreper)
ständiga representanternas kommittéCommittee of
Permanent
Representatives
Comité des représentants
permanents
Alaviitteet:
 • 1 Primaarioikeudesta tarkemmin ks. esimerkiksi osoitteesta http://europa.eu.
 • 2 Ks. tarkemmin lähteet, joihin viitataan jakson 3.3 alaviitetekstissä.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje