Finlex

Lainlaatijan EU-opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

6.1 EU:n perustamissopimusten, niitä muuttavien sopimusten ja muiden perusasiakirjojen nimet  1

SuomiRuotsiEnglantiRanska
sopimus Euroopan unionista (1992, voimaan 1993, Lissabonin sopimuksen muutokset 2007, muutokset voimaan 2009)fördraget om Europeiska unionenTreaty on European UnionTraité sur l’Union européenne
lyhytnimi: unionisopimus, EU-sopimus, SEU, Maastrichtin sopimus (jos historiallisluonteinen viittaus)lyhytnimi: unionsfördraget, EU-fördraget, FEU,
Maastrichtfördraget
lyhytnimi: EU Treaty, TEU, Treaty of Maastrichtlyhytnimi: Traité UE, TUE, Traité de Maastricht
sopimus Euroopan unionin toiminnasta
 (Lissabonin sopimuksen muutokset 2007, muutokset voimaan 2009)fördraget om Europeiska unionens funktionssättTreaty on the Functioning of the European UnionTraité sur le fonctionnement de l’Union européenne
lyhytnimi: EUT-sopimus, SEUTlyhytnimi: EUF-fördraget, FEUFlyhytnimi: FEU Treaty, TFEUlyhytnimi: Traité FUE, TFUE
aik. Euroopan 
(talous)yhteisön perustamissopimus (1957, voimaan 1958)fördraget om upprättandet av Europeiska (ekonomiska) gemenskapenTreaty establishing the European (Economic) CommunityTraité instituant la Communauté (économique) européenne
lyhytnimi: EY:n perustamissopimus, EY-sopimus, SEY, Rooman sopimus (jos historiallisluonteinen viittaus; Rooman sopimukset -ilmaisu kattaa myös Euratom-sopimuksen)lyhytnimi: EG-fördraget, FEG, Romfördragetlyhytnimi: EC Treaty, TEC, Treaty of Romelyhytnimi: Traité CE, TCE, Traité de Rome
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (1957, voimaan 1958, Lissabonin sopimuksen muutokset 2007, muutokset voimaan 2009)
fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergi-gemenskapenTreaty establishing the European Atomic Energy CommunityTraité instituant la Communauté
européenne de l’énergie atomique
lyhytnimi: Euratomin perustamissopimus, Euratom-sopimuslyhytnimi: Euratom-fördragetlyhytnimi: Euratom Treaty, EAEC Treatylyhytnimi: Traité Euratom, Traité CEEA
Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta (2007, voimaan 2009)
Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European CommunityTraité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne
lyhytnimi: Lissabonin sopimuslyhytnimi: Lissabon-fördragetlyhytnimi: Treaty of Lisbonlyhytnimi:Traité de Lisbonne
Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta (2001, voimaan 2003)
Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med demTreaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related actsTraité de Nice modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
lyhytnimi: Nizzan sopimuslyhytnimi: Nicefördragetlyhytnimi: Treaty of Nicelyhytnimi: Traité de Nice
Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta (1997, voimaan 1999)Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med demTreaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related actsTraité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
lyhytnimi: Amsterdamin sopimuslyhytnimi: Amsterdamfördragetlyhytnimi: Treaty of Amsterdamlyhytnimi: Traité d’Amsterdam
Euroopan unionin perusoikeuskirja
(2000, mukautettu 2007)
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheternaCharter of Fundamental Rights of the European UnionCharte des droits fondamentaux de l’Union européenne
liittymissopimukset, mm. Suomen liittymissopimus (ks. virallisesta nimestä SopS 103/1994)anslutningsfördragAccession TreatiesTraités d’adhésion

Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje